Upozornenie

UPOZORNENIE

Akékoľvek informácie, vrátane fotografií, dizajnov a znázornení exteriérov a interiérov nachádzajúce sa na tejto stránke podliehajú ochrane v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a ostatných súvisiacich právnych predpisov a sú určené výlučne pre orientačné informovanie návštevníka. Obsah a štruktúra týchto informácii, vrátane informácii o cenách, ako aj návrhy akýchkoľvek dokumentov a zmlúv uverejnených na stránke, sú výlučne informačného charakteru, nie sú právne záväzné, nepredstavujú verejný prísľub a nemôžu byť interpretované ako záväzná a nemeniteľná ponuka určená návštevníkovi. Prevádzkovateľovi, investorovi ani ostatným osobám uverejneným na stránke nevzniká povinnosť poskytnutia žiadnych služieb alebo produktov nachádzajúcich sa na tejto stránke. Napriek skutočnosti, že všetky informácie uvedené na stránke boli získané s vynaložením odbornej starostlivosti, prevádzkovateľ, investor ani ostatné osoby uverejnené na stránke nepreberajú žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť a správnosť informácii uverejnených na stránke a vyhradzujú si právo ich kedykoľvek bez oznámenia zmeniť.